• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۲۱:۵۰فرهنگی/هنریایسنا

    تاکید بر «نقش اجتماعی هنرمند» در جشنواره فیلم مدرسه


    رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در آیین پایانی جشنواره فیلم مدرسه گفت: هنرمند در جامعه امروزی کسی است که حرف ها و دریافت های خود را از واقعیت های جامعه و حقیقت هایی که در پشت سر آن است برای افراد ارائه می کند.


    مشاهده خبر