• دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۸اجتماعیخبرنگاران جوان

    در مدیریت شهری پنجم برخورد ضربتی با دستفروشان نداشتیم


    عضو شورای شهر تهران گفت: سیاست کلیت شورای پنجم برخورد ضربتی با دستفروشان نبود و ما در این دوره از مدیریت شهری چنین برخوردی با دستفروشان نداشتیم.


    مشاهده خبر