• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۰۷:۵۵فرهنگی/هنریخبرنگاران جوان

    رفع نیاز بازار نشر با تحویل ۴۵ هزار تن کاغذ به ناشران


    اسماعیلی گفت: کارخانه مازندران امسال با تحویل چهل و پنج هزار تن بخشی از نیاز بازار نشر را مرتفع خواهد کرد.


    مشاهده خبر