• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۲۰:۲۹سیاسیایسنا

    اولویت ایران برای توسعه روابط تجاری، تعامل با کشورهای همسایه است


    معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه سیاست وزارت امورخارجه بسترسازی برای ارزآوری است، گفت: اولویت ایران برای توسعه روابط تجاری، تعامل با کشورهای همسایه است.


    مشاهده خبر