• پنجشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ ۲۲:۱۰علمیخبرنگاران جوان

    ایجاد جنین‌ مصنوعی با سلول بنیادی


    محققان جنین های مصنوعی موش را از سلول های بنیادی ایجاد کرده اند که نیاز به اسپرم و تخمک ندارد.


    مشاهده خبر