• یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۵:۲۰علمیایسنا

    وام ضروری دانشجویان در ترم جاری حذف شد/آغاز ثبت نام وام دکتری


    صندوق رفاه دانشجویان ثبت نام برای دریافت وام ضروری دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در ترم تحصیلی جاری برای کلیه مقاطع تحصیلی را حذف کرد.


    مشاهده خبر