• شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰ ۲۲:۳۷فرهنگی/هنریایسنا

    گردشگری سلامت ارزآوری و ایجاد اشتغال را در لرستان به دنبال دارد


    کارشناس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: گردشگری سلامت ارزآوری و ایجاد اشتغال را در استان به دنبال دارد.


    مشاهده خبر