• شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۱۰فرهنگی/هنریایسنا

    قاریان قرآن ساده‌ترین دعوت‌ها جهت تلاوت در مجالس عزای حسینی را با دل و جان بپذیرند


    قاریان قرآن ساده‌ترین دعوت‌ها جهت تلاوت در مجالس عزای حسینی را با دل و جان پذیرا باشند.


    مشاهده خبر