• چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ ۲۲:۵۹علمیخبرنگاران جوان

    تبعات کم توجهی وزارت علوم به دانشگاه فرهنگیان


    در نامه سر گشاده برخی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان آمده است که بحران نیروی انسانی آموزش و پرروش ناشی از کم توجهی وزارت علوم به این دانشگاه است.


    مشاهده خبر