• سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۹:۳۴سیاسیایسنا

    گزارش اطلاعات منابع و مصارف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به جهانگیری


    معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه اطلاعات مربوط به وضعیت منابع و مصارف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی استانها به معاون اول محترم رئیس جمهور منعکس شد، گفت: معاون اول رییس جمهور ر همین راستا خطاب به رئیس بانک مرکزی بر توجه به نظرات استانداران و حمایت از آنها برای پیشرفت امور تاکید کرد.


    مشاهده خبر