• چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۳۳علمیایسنا

    تهیه نقشه زمین‌شناسی یکپارچه حوضه تهران از سوی سازمان زمین شناسی


    مدیرکل دفتر زمین‌شناسی منطقه‌ زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از مراحل پایانی پروژه تهیه نقشه یکپارچه استان تهران با مقیاس یک‌پنجاه‌هزارم خبر داد.


    مشاهده خبر