• شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ ۲۱:۵۵فرهنگی/هنریایسنا

    محمد معتمدی: شروع کار من در موسیقی از مدرسه و گروه سرود بود


    نخستین لیگ سرود ایران به همت مرکز موسیقی مأوا وابسته به اوج برگزار شد.


    مشاهده خبر