• یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۳:۵۴سیاسیایسنا

    مخبر: مشکلات هر منطقه باید توسط نخبگان همان محل مرتفع شود


    در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور برای بررسی طرح های نخبگان، رویداد و سامانه هم افزایی مدیریت ایران به عنوان زیرساختی برای آشنایی، ارتباط و همکاری مدیران کشور با موسسات، شرکت ها و مجموعه های مردمی مورد بررسی قرار گرفت.


    مشاهده خبر