• دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۵۹علمیایسنا

    معاون فرهنگی دانشگاه تهران تغییر کرد


    با حکم رئیس دانشگاه تهران، دکتر محمدعلی زارع چاهوکی به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه منصوب شد.


    مشاهده خبر